Isikuandmete töötlemise tingimused.

Kliendi isikuandmete kaitse on FILL Networks OÜ töö oluline osa.Isikuandmete töötlemise tingimuste eesmärk on teavitada teid kui klienti sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse, salvestatakse ja edastatakse kolmandatele isikutele.

FILL Networks OÜ töötleb Teie järgmisi isikuandmeid: isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart)); kontaktandmed (elukoha aadress, e-posti aadress)

FILL Networks OÜ on esindusse ja kontoriruumidesse paigaldanud videovalvesüsteemid. Videovalvesüsteemi salvestamist käsitletakse isikuandmetena, kui seda saab kasutada isiku tuvastamiseks.


FILL Networks OÜ salvestab telefonivestlusi klienditoega, mis sisaldavad andmeid kõne sisu ja kestuse kohta, kliendi telefoninumbrit.
Tavaline ja e-kirjavahetus FILL Networks OÜ-ga sisaldab infot adressaadi kohta, ajatempleid (saatmise kuupäev, e-kirjades - kellaaeg), kirjade sisu.


Kasutajanimi (identifikaator) autoriseerimiseks, andmed Interneti-seansi kuupäeva, kellaaja ja kestuse määramiseks, IP-aadress,
Interneti-teenuse pakkuja määratud ja ühenduse ajal kasutatav, Interneti kaudu edastatava IP-paketi sihtkoha IP-aadress, saidikülastuse andmed (näiteks URL, DNS, saidi IP-aadress), andmemaht.


Töödeldavate andmete loetelu ei ole ammendav ja seda võidakse täiendada muude andmetega, mis sisaldavad kliendi isikuandmeid.
FILL Networks OÜ-l on õigus töödelda Teie andmeid seadusega kehtestatud piirides.


FILL Networks OÜ on kohustatud edastama Teie kohta teavet riigiasutustele (politsei, kohus, prokuratuur jne.) Seda tehakse kehtestatud rangete protseduuride kohaselt.
FILL Networks OÜ-l on õigus anda andmeid võlgnike - isikute kohta, kes ei ole täitnud oma rahalisi kohustusi FILL Networks OÜ ees, ettevõtetele, kes haldavad võlgnike kohta teavet ja edastavad andmeid kolmandatele isikutele krediidivõimelisuse hindamiseks (Krediidiinfo jne).

Võlgniku andmed esitatakse seaduses sätestatud tingimustel ja alles pärast võlgniku teavitamist temapoolsest rahaliste kohustuste rikkumisest.
Info kliendi maksevõlgnevuse kohta saab edastada inkassofirmale.
Vastavalt seaduses kehtestatud reeglitele on võlausaldajal FILL Networks OÜ-l õigus loovutada nõuete osas nõudeid teisele isikule, kellest saab uus võlausaldaja.


Selliseks üleandmiseks ei ole vaja võlgniku nõusolekut, keda uus võlausaldaja võib õiguste üleminekust teavitada.
FILL Networks OÜ töötleb, salvestab ja kustutab isikuandmeid vastavalt FILL Networks OÜ andmete säilitamise juhendile.
Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on tehniliselt ja majanduslikult vajalik või kuni seadus ei nõua enam isikuandmete säilitamist.
Pärast seda isikuandmed kustutatakse.


Anonüümsed andmed tähendavad, et neid ei ole võimalik tuvastada, et teha kindlaks nende andmete taga oleva isiku identiteet. See tähendab ka seda, et selliste andmete kohta ei ole võimalik kliendile infot anda.


Täitke esialgu liitumisvormi

Teie taotlus on vastu võetud. Me võtame teiega ühendust esimesel võimalusel

Internet + TV
Internet
TV

Saata