Teenuste osutamise tingimused

Käesolevad tingimused on mis tahes Tellija ja FILL Networks OÜ vahel sõlmitud Lepingu lahutamatuks osaks.

FILL Networks OÜ Lepingutes kasutatud mõisted.
FILL Networks OÜ (edaspidi Operaator), registrikood 11481014, juriidiline aadress Karja 5-5, 20306 Narva.
Tellija - füüsiline või juriidiline isik, keda FILL Networks OÜ teenuseid lepingu alusel kasutavad või on kasutanud või isik, kes on andnud nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks teenuste saamiseks.

Kliendi esindaja - füüsiline isik, kes esindab Tellijat seaduses sätestatud tingimustel (tulundusühistu juhatuse liige, volikirja alusel volitatud isik vms), Tellija perekonnaliige võib tegutseda ka esindajana.
Leping – mis tahes leping, mis on sõlmitud operaatori ja abonendi vahel operaatori poolt osutatavate teenuste saamiseks. Tellija kinnitab oma allkirjaga, et on tutvunud lepingutingimustega ja nõustub nendega.

Seadmed – mille Klient ostab või rendib Operaatorilt FILL Networks OÜ teenuste kasutamiseks.
Teenuste kasutamisel saab Tellija kasutada enda seadmeid, mis on tehniliselt kasutatavad Operaatori võrgus ja mis ühilduvad Operaatori seadmetega ega sega kuidagi Operaator võrku.
Isikuandmed on teave abonendi kohta, mida ta esitab seoses operaatori pakutavate teenustega.
Isikuandmete hulka võivad kuuluda andmed, mis said Operaatorile teatavaks seoses Lepingu täitmisega (andmed seadmete või tarkvara kohta jne).
Isikut tõendav dokument - riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja ees- ja perekonnanimi ja sünniaeg või isikukood, samuti isiku foto või kujutis ning allkiri või allkirja kujutis, kui seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

FILL Networks OÜ esindus - FILL Networks OÜ klienditeenindusbüroo.

Leping, mis sõlmitakse Tellijaga, jõustub allkirjastamise hetkest. Lepingu minimaalne tähtaeg on 3 kuud.
Lepingu sellest perioodist varem ülesütlemisel kompenseerib Tellija Operaatorile liitumiskulud 25 euro ulatuses.
Operaator osutab tellijale tehnilist tuge dispetšeri telefoni teel iga päev kell 9.00-21.00
Vajadusel teeb Operaator väljasõite Kliendi juurde. Operaatori süül tekkinud rikete korral on tehniku väljasõit Kliendi juurde tasuta, muudel juhtudel tasuline.
Operaatoril on 48 tundi alates Kliendi avalduse esitamisest teenuse kättesaamisel ilmnenud
probleemide kohta, millest teatati Operaatorile tööajal tehnilise toe telefonidel.
Teenuste osutamise tingimuste muutumisest teavitab Operaator Tellijat hiljemalt 30 päeva enne muudatuste toimumist operaatori kodulehel www.fill.ee SMS-i teel, kirjaga, mis saadetakse lepingus märgitud e-posti aadressile või millest teatati eraldi kirjaliku teatega e-posti või paberdokumendi kaudu.
Operaator ei vastuta Tellija tekitatud kahju või seadme rikke eest, kui kahju või rike on põhjustatud asjaoludest, mida Operaator ei saanud mõjutada ning mille esinemist Operaator ei näinud ette ega võinud ette näha.
Operaator ei vastuta lepingutingimuste rikkumise, Abonendile osutatavate teenuste kvaliteedi rikkumise eest, kui selline rikkumine/piirang on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest: tulekahju, loodusõnnetused (sealhulgas äikesetormid), voolutõusud või akumuleerumine. staatilisest elektrist. elekter; sõda ja sõjaliste operatsioonide ajal; riigiasutuste tegevuse ja tegevuse keelamine; elektrikatkestused; seadmete vargused ja muud hädaolukorrad, mida ei saanud ette näha ega ära hoida.

Tellija kohustub Teenused vastu võtma ja nende eest tasuma vastavalt Lepingu tingimustele ja Operaatori tüüptingimustele.

Õigeaegselt tasumata jätmise korral on operaatoril õigus lõpetada igat liiki teenuste osutamine kuni võla tasumiseni. Kui Tellija maksetähtaeg on üle 2 kuu, on Operaatoril õigus oma nõuded Tellijale üle anda kolmandatele isikutele.

Teenuste osutamise lepingu lõpetamine, taastamise ja pikendamine teostatakse ainult Kliendi kirjaliku avalduse alusel. Kõik teenuste osutamise lepingu muudatused tehakse tööpäeviti kella 9.00-18.00. Kui muudatuste soov toimub nädalavahetusel või pühadel, peab klient tegema avalduse ette. Tellija saab saata teatise e-posti teel, teatega veebilehel www.fill.ee rubriigis „Tehniline tugi“ või vormistades paberdokumendi.

Täitke esialgu liitumisvormi

Teie taotlus on vastu võetud. Me võtame teiega ühendust esimesel võimalusel

Internet + TV
Internet
TV

Saata